FAQ

FAQ

Plast-Met Automotive Systems Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które są w jego posiadaniu i które przetwarza.

Zaktualizowaliśmy obowiązujące w Plast-Met zasady ochrony prywatności, tak aby Państwa dane osobowe były chronione zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako: „RODO”). Poniższa informacja służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu to robimy oraz do czego je wykorzystujemy.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane zebrane od Państwa dane osobowe, jest Plast-Met Automotive Systems Sp.
z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Bartosza Głowackiego 21, 32-300 Olkusz (dalej „Plast-Met” lub „Spółka”).

Skąd mamy Państwa dane osobowe oraz jakie dane osobowe.

Przetwarzamy dane pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, dane pozyskane bezpośrednio od przedstawicieli naszych partnerów biznesowych, a także dane osobowe które zostały nam udostępnione przez naszego kontrahenta, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/współpracownikiem lub które pozyskiwane są z rejestrów publicznych (np. CEIDG), w związku z kierowanymi do nas zapytaniami, prowadzoną przez nas działalnością, czy wykonywaniem przez Plast-Met umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który Pani/Pan reprezentuje/ którego jest Pani/Pan pracownikiem/współpracownikiem, w tym m.in. poprzez: (i) wizytówki, e-maile; (ii) otrzymane zaproszenia, udział w konferencjach; (iii) formularze kontaktowe/aplikacyjne/newsletter dostępne na naszej stronie internetowej www.plast-met.com; (iv) dokumenty aplikacyjne; (v) pliki cookie. Są to przede wszystkim dane niezbędne do kontaktu z Państwem, obsługi zapytań, które do nas Państwo kierują, realizacji umowy, wydania/dostawy towaru, umożliwienia Państwu wjazdu/wejścia na teren zakładów Plast-Met. Zakres danych przetwarzanych przez Plast-Met może się różnić, dlatego informacje o zakresie przetwarzania udostępnionych Plast-Met danych zawsze mogą Państwo uzyskać zadając pytanie naszemu Inspektorowi Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

Plast-Met przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Państwa dane osobowe są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Nie przetwarzamy przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych przez Plast-Met?

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do kontaktu
  z Państwem, wykonania zawartej umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/współpracownikiem, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, bądź w innych celach, na które wyrazili lub wyrażą Państwo zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W szczególności jest to nam niezbędne do:

 1. umożliwienia zrealizowania umowy zawartej z umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/współpracownikiem;
 2. obsługi zapytań, które do nas Państwo kierują;
 3. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z obsługą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej www.plast-met.com realizacją, obsługą otrzymanych od Państwa dokumentów aplikacyjnych lub zawarciem umowy.
 1. Informujemy, że przetwarzamy także Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Plast-Met, takim uzasadnionym interesem jest:
 1. kontaktowanie się z Państwem, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 2. nawiązanie współpracy z nowymi klientami;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji zawartej umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/ współpracownikiem;
 4. przechowywanie danych osobowych dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Plast-Met obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 5. a także w celu windykacja należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
 1. Co ważne, muszą Państwo być świadomi, iż w przypadku, gdy odbieramy od Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób w jaki Państwo ją wyrazili. Plast-Met będzie jednak przetwarzać Państwa dane osobowe, dopóki nie wycofają Państwo zgody.

Czy muszą Państwo podać Plast-Met swoje dane osobowe?

Jeżeli nie chce Pani/Pan aby Plast-Met przetwarzał Państwa dane osobowe, mogą Państwo
w każdej wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zwracając się bezpośrednio do Plast-Met przysyłając pytanie na adres: IODO@plast-met.com, lub pisemnie na adres korespondencyjny: Plast-Met Automotive Systems Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 21, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Dane osobowe”. Wskazujemy, iż w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych masz kontrahent może nie być stanie zrealizować z nami zawartej umowy.

W celu realizacji zawartej z umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/ współpracownikiem, wymagamy podania jedynie następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, PESEL numer telefonu.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Plast-Met w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Plast-Met, aktualizując zasady ochrony prywatności, zapewnia, iż w każdym momencie mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw przyznanych przez RODO, tj. z prawa dostępu do Państwa danych osobowych, z prawa sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, z prawa do ograniczenia ich przetwarzania, z prawa do przenoszenia danych osobowych, z prawa niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Oznacza to, że:

 1. gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne – mogą Państwo żądać sprostowania swoich danych;
 2. gdy Państwa dane nie będą już niezbędne dla celów, dla których je zebraliśmy, cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie (w przypadku, gdy taka zgoda została odebrana), zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania przez Plast-Met, Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa – mogą Państwo żądać usunięcia z zasobów Plast-Met swoich danych osobowych;
 3. gdy zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lun wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Plast-Met – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku Plast-Met ograniczy ich przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa danych osobowych lub do czasu ustalenia przez Plast-Met czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy (np. podatkowe, rachunkowe, obrona lub dochodzenie roszczeń przez Plast-Met), które są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu. W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych:
 4. jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub zawartej umowy – mogą Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Plast-Met lub
z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane podajemy na końcu niniejszej informacji.

W każdym momencie mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Plast-Met Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu Plast-Met udostępnia Państwa dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych może być personel Plast-Met w tym wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowy, które muszą mieć do nich dostęp, aby wykonywać swoje obowiązki. Dodatkowo Państwa dane osobowe udostępniamy naszym Partnerom Biznesowym wspierającym nas w prowadzeniu działalności gospodarczej, którzy zawsze zobowiązani są do przestrzegania koniecznych warunków przetwarzania danych osobowych i mogą korzystać z tak udostępnionych danych tylko do jasno określonych celów. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym, jeżeli wystąpią do Plast-Met z takim żądaniem. Wykaz aktualny Partnerów Biznesowych znajduje się Dziale Logistyki.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do których były zgromadzone, przez minimalny okres obowiązywania zawartej
umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/ współpracownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem zawartej umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. archiwizacyjnych,
 4. maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania zawartej umowy;

lub przez minimalny okres przechowywania określony przez obowiązujące prawo.

Czy Plast-Met przekazuje Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wskazujemy jednak, że jeżeli będziemy musieli zlecić realizację procesu przetwarzania poza Europejski Obszar Gospodarczy, wybrane podmioty przetwarzające dane osobowe będą musiały zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz warunkami umownymi i wytycznymi Plast-Met dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobywych.

Czy Plast-Met przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany (bez udziału czynnika ludzkiego) w poprze profilowanie?

Nie, Państwa dane nie będą przetwarzane przez Plast-Met w sposób zautomatyzowany.

Czy Plast-Met zabezpiecza Państwa dane osobowe?

Oczywiście, dbamy i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne, fizyczne
i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie co obejmuje stosowne polityki, środki kontroli, procedury i wytyczne. Ponadto, nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Jeżeli powierzamy Państwa dane osobowe innym podmiotom, będą Państwo o tym poinformowani, a dodatkowo dzieje się tak wyłącznie
w drodze umowy na przetwarzanie danych osobowych w imieniu Plast-Met zawartej na piśmie.

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji
o przetwarzanych przez Plast-Met Państwa danych osobowych lub skorzystać
z przysługujących Państwu praw?

Wystarczy, że napiszą Państwo (w formie wiadomości e-mail lub pisemnie pocztą) do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: IODO@plast-met.com,

tel: + 48 32 745 66 00

adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Plast-Met Automotive Systems, ul. Bartosza Głowackiego 21, 32-300 Olkusz.

 

Zmiany Polityki prywatności

Plast-Met zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym czasie. Będą Państwo informowani o wszystkich istotnych zmianach naszej Polityki.